Mistyczna Brama

Zasady uczestnictwa w kursach / warsztatach

1. W warsztatach lub kursach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą w nich uczesniczyć za pisaemną zgodą rodziców lub pod opieką rodziców czy prawnych opiekunów.

2. Osoba uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana proszona jest o poinformowanie prowadzącego przed rozpoczęciem kursu o znanych jej poważnych problemach zdrowotnych (m.,in. poważne choroby serca, choroby neurologiczne), jakie mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia.

3. Po zapisaniu się na warsztat, należy w ciągu 5 dni wpłacić zaliczkę/ zadatek, aby zgłoszenie nie zostało anulowane. Wpłata zadatku jest potwierdzeniem zajęcia miejsca na imprezie.
Pozostała kwota płatna będzie w dniu zameldowania się w ośrodku.

4. Zaliczka/ Zadatek  jest bezzwrotny, przeznaczony na rezerwacje miejsca w obiekcie oraz cele organizacyjne.

a. Uczestnik może wykupić na własny koszt  ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy.

b.  Ma prawo scedować zadatek na inną wskazaną przez siebie osobę jaka będzie uczestniczyć w zajęciach.

6. Zwrot zadatku jest sytuacją wyjątkową i rozpatrywaną indywidualnie. Zadatek może być zwracany w przypadku zdarzeń losowych: nagłej choroby uniemożliwiającej  aktywne uczestnictwo w zajęciach  np. złamanie kończyny ( wymagane jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza specjalisty + dokumentacja medyczna), śmierci członka bliskiej rodziny ( wymagane jest przedstawienie kopii adekwatnych dokumentów).

7. Osoby uczestniczące w zajęciach biorą odpowiedzialność za swoje emocje i zachowanie podzczas warsztatów, zobowiązane są do dostosowania się do ogólnie przyjętych reguł zachowania w grupie np nie zaśmiecanie terenu, palenie tylko w wyznaczonych miejscach.

Kontakt

Skontaktuj się

telefon

+48 510 051 324

email

adres

Przyjmuję w gabinecie w centrum Warszawy.
Udzielam porad online przez: telefon, Skype, WhatsApp, FaceTime.

Możesz też skontaktować się przez formularz kontaktowy lub dopisać się do newslettera.